【YU(I Don’t Like Mondays.)】「自分が感動できる曲を作る」進化を止めないIDLMs.が生み出したラブストーリー「東京エキストラ」

YU